Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1851/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1849/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1850/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Quyết định số 1848/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14242/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ X/2019) (16/11/2019)
Thông báo số 14130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14394/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14241/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14690/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14689/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (16/11/2019)
Thông báo số 14574/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)
Quyết định số 1832/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)
Quyết định số 1831/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (14/11/2019)
Thông báo số 14575/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 11/11/2019 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 22 năm 2019 (12/11/2019)
Thông báo số 14393/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (12/11/2019)
Quyết định số 1789/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/11/2019)
Quyết định số 1790/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/11/2019)
Quyết định số 1791/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (11/11/2019)
Quyết định số 1794/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/11/2019)
Quyết định số 1793/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/11/2019 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (11/11/2019)