Kinh tế xây dựng

Công văn số 12935/SXD-KTXD ngày 10/10/2019 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (18/10/2019)
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (14/10/2019)
Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2017 và Năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017, Quý II/2017 (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2017 đến tháng 3/2017, Quý I/2017 (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 10 đến tháng 12), Quý IV năm 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/03/2019)
Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 7 đến tháng 9) Quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (01/04/2019)
Điều kiện để được niêm yết giá vào Bảng Công bố giá VLXD trên địa bàn TP.HCM (28/03/2011)
Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01 đến tháng 3 và Quý I năm 2018 (05/08/2018)
Báo cáo số 3022/BC-SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/5/2013 về Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2013 (từ tháng 01/2013 đến tháng 3/2013) (18/05/2019)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 và quý IV năm 2010 (13/01/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2011 (13/02/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2010 (07/04/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2010 (07/04/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2 và tháng 3 năm 2011 (15/04/2011)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 và 2 năm 2012 (02/02/2012)
Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (07/02/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2012 (13/04/2012)
Bảng giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2012 (08/05/2012)
Thông tư: Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (29/05/2012)