Giới thiệu

Sở Xây dựng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (08/01/2011)
Giới thiệu Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (08/10/2013)
Lịch sử hình thành Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (14/02/2014)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (02/08/2015)
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế (03/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (03/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (04/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Cấp phép xây dựng (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Thanh tra Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Vật liệu xây dựng (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Thẩm định dự án (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển đô thị (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Cán bộ (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng Sở (05/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Sở Xây dựng (06/08/2015)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Quản lý nhà và công sở (12/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Kinh tế xây dựng (12/05/2019)
ĐẢNG BỘ SỞ (17/05/2019)
Công đoàn Sở (17/05/2019)
ĐOÀN SỞ (17/05/2019)
Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hạ tầng kỹ thuật (24/06/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 (10/12/2019)
Báo cáo số 1450/BC-SXD-VP ngày 30 tháng 1 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2245/BC-SXD-VP ngày 28 tháng 02 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2298/BC-SXD-VP ngày 01 tháng 3 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cái cách hành chính quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 2599 /BC-SXD-VP ngày 11 tháng 3 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng quý I năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 4735 /BC-SXD-VP ngày 22 tháng 4 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 6004/BC-SXD-VP ngày 20 tháng 5 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 6464/BC-SXD-VP ngày 30 tháng 5 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 7610/BC-SXD-VP ngày 25 tháng 6 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II/2019 và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố (30/12/2019)
Báo cáo số 7828/ BC-SXD-VP ngày 28 tháng 6 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 9682/BC-SXD-VP ngày 05 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo tóm tắt số 9866/BC-SXD-VP ngày 08 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 19807 ngày 28 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 10937/BC-SXD-VP ngày 30 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung thực hiện trong các thánh cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 12036/BC-SXD-VP ngày 25 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố (30/12/2019)
Báo cáo số 12061/BC-SXD-VP ngày 26 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 13688/BC-SXD-VP ngày 24 tháng 10 năm 2019 về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 14027/BC-SXD-VP ngày 31 tháng 10 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thán 10 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 15287/BC-SXD-VP ngày 22 tháng 11 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 (30/12/2019)
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của trường trung cấp xây dựng (13/01/2020)
Thông báo số 8813/TB-SXD-TCCB ngày 18/7/2019 của Sở Xây dựng về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019 (13/01/2020)
Thông tin giao dịch (13/01/2020)