CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thư mời tham dự Hội nghị “Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố” Chuyên đề về xây dựng, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (21/10/2019)
Tổng hợp văn bản pháp luật về xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành) (12/09/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2019  (10/09/2019)
Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” - Năm 2019 (03/07/2019)
Phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2019 (10/06/2019)
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động thi đua về cải cách hành chính năm 2019 với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” (04/06/2019)
Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Trường Trung cấp xây dựng (kèm theo Công văn số 3711/SXD-TCCB ngày 03/4/2019 của Sở Xây dựng) (04/04/2019)
Tăng cường công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị (25/03/2019)
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 (22/03/2019)
Tờ gấp tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại (18/03/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (13/03/2019)
Tờ gấp tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại (06/03/2019)
Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước (20/02/2019)
Quyết định số 153/QĐ-SXD-VP ngày 14/02/2019 của Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 (20/02/2019)
Thông tư 16/2018/TT-BTPngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (12/02/2019)
Phổ biến Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. (11/01/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (03/01/2019)
Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra (11/12/2018)
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (01/12/2018)
Triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND Thành phố (26/11/2018)