Tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính
Về thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với dự án Nâng cấp sữa chữa toàn diện Chợ Bình Tây
Thứ năm, Ngày 31/08/2017, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được các Công văn số 2280/UBND-QLĐTXDCT và số 2281/UBND-QLĐTXDCT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về hướng dẫn trình tự thủ tục và thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng đối với dự án Nâng cấp sửa chữa toàn diện Chợ Bình Tây. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1.  Về thẩm quyền thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình

Căn cứ  Khoản 1, Điều 22, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: “việc thẩm định thiết kế tu bổ di tích thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản về các nội dung được quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư này của Cục Di sản văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp tỉnh”.

Căn cứ Văn bản số 5784/UBND-ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ ban hành về hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Căn cứ Điểm g, Mục 1, Phần II, Văn bản số 1619/SXD-KTXD ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, tại văn bản số 272/UBND-ĐT ngày 20/01/2015; Ủy ban nhân dân quận, huyện có thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình đối với những công trình thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt.

2.  Về thẩm quyền phê duyệt thiết kế dự toán, xây dựng công trình

Căn cứ Khoản 1, Điều 20, Nghị định số 70/2012/NĐCP ngày 18  tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh: “Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện theo quy định của Luật xây dựng” và Điểm a, Mục 2, Phần II , Văn bản số 1619/SXD-KTXD của Sở Xây dựng: “cơ quan nào được phân cấp, ủy quyền thẩm định thiết kế, dự toán loại và cấp công trình nào thì phê duyệt thiết kế, dự toán công trình đó”.

Đối chiếu các quy định nêu trên, Sở Xây dựng nhận thấy dự án Nâng cấp sữa chữa toàn diện Chợ Bình Tây do Ủy ban nhân dân Quận 6 phê duyệt theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6500/UBND-DA ngày 15 tháng 11 năm 2016 về phê duyệt dự án Nâng cấp sửa chữa toàn diện Chợ Bình Tây. Do đó, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình của dự án Nâng cấp sữa chữa toàn diện Chợ Bình Tây thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6.        

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 6 thực hiện theo nội dung hướng dẫn nêu trên .

Nguồn: Sở Xây Dựng
Lượt xem: 21
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin