Tin nổi bật
Sở Xây dựng đề ra 5 nhiệm vụ và 9 giải pháp thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND và Thông báo 747 của Thành ủy
Thứ 4, Ngày 02/07/2014, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Để góp phần thực hiện tốt việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đảm bảo thực hiện đúng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp tại các đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân; phát huy nhân tố tích cực, phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót; đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước;

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc quản lý, điều hành cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, đem lại niềm tin cho nhân dân. Ngày 10/6/2014 Sở Nội vụ đã cử đoàn cán bộ đến Sở Xây dựng làm việc với các nội dung:

Kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân thành phố và Thông báo 747 của Thành ủy trên các mặt:

- Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp trực thuộc thành phố, cụ thể: Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức; thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm; giải quyết thôi việc, nghỉ hưu. Trong đó, lưu ý công tác thực hiện đúng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chấp hành các quy chế, quy tắc áp dụng tại cơ quan (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.); về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; về bảo đảm thời gian làm việc, thời gian giải quyết công việc; quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự đơn vị và các quy định khác của pháp luật.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Lâm Văn Khảm trình bày khái quát: Thực trạng cơ cấu tổ chức của đơn vị; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị cùng những vấn đề theo nội dung Chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân thành phố và Thông báo 747 của Thành ùy.

Theo báo cáo, nhìn chung trong 06 tháng cuối năm 2013 và 04 tháng đầu năm 2014, mặc dù gặp nhiều khó khăn do phải tiếp nhận 1006 nhân sự từ lực lượng Thanh tra xây dựng quận – huyện chuyển giao về Sở Xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua, nhất là cán bộ, công chức tại các Đội Thanh tra địa bàn quận – huyện.  

 

Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2613-QĐ/TU ngày 10/01/2014 về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động đối với các Đội Thanh tra địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố.

Vì vậy trong thời gian qua không để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy định của cơ quan và quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ; góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND trong thời gian tới Sở Xây dựng đề ra 5 nhiệm vụ và 9 giải pháp cụ thể như sau:

Nội dung:

1. Xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức đối với các công tác: Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức; thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm; giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.

2. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các quy chế, quy tắc áp dụng tại cơ quan (quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…); đồng thời thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả), làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ và bình xét thi đua vào cuối năm.

3. Tăng cường tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm khác trái với thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

4. Thực thiện Đề án  xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, tạo sự thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới.

5. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy chế tiếp công dân đối với cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là cán bộ làm việc tại các bộ phận trực tiếp với dân); phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan.

Giải pháp:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, gương mẫu, đoàn kết thống nhất, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị trong việc học tập và làm theo.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; có biện pháp quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, công chức được phân công thụ lý hồ sơ, nhận - trả hồ sơ và tiếp công dân. Công khai cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật.

3. Thực hiện công tác quy hoạch, đề bạt, bố trí cán bộ dân chủ, công tâm, khách quan, đúng năng lực, sở trường, đúng quy định. Thực hiện công bố công khai danh sách cán bộ quy hoạch để tiện giám sát, uốn nắn kịp thời các biểu hiện sai lệch để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác của cán bộ; hỗ trợ, động viên kịp thời về tinh thần, đồng thời định hướng về tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức.

4. Ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Ngoài ra, có biện pháp xử lý những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức có nhiều dư luận phản ảnh, có biểu hiện tham nhũng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ, ảnh hưởng đến hoạt động chung của Sở.

5. Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, cào bằng thành tích trong đánh giá thi đua, khen thưởng, phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực của sự cạnh tranh và phát triển lành mạnh, trong sáng, đảm bảo theo quy định. Các đối tượng được tuyên dương, khen thưởng phải nổi trội và thuyết phục các đồng nghiệp khác. Nhân rộng các cá nhân điển hình trong lao động và học tập.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực hoạt động của Sở, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp những giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Rà soát lại các thủ tục hành chính của ngành; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bãi bỏ các thủ tục không phù hợp.

7. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng chuyên môn theo hướng xác định rõ ràng chức trách, nhiệm vụ, không chồng chéo, không trùng lắp hoặc tránh đùn đẩy trách nhiệm.

8. Thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Việc tuyển dụng gắn với tinh giảmbiên chế theo hướng đổi mới về chất, thay thế những người không đáp ứng được yêu cầu thực thi công vụ; rà soát các quy định về quản lý công chức, viên chức để điều chỉnh bổ sung hoàn thiện, phù hợp yêu cầu phát triển của Sở trong từng giai đoạn.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất nhằm đánh giá chính xác tiến độ và hiệu quả công việc; đẩy mạnh công tác giám sát cộng đồng, phát hiện các sai phạm về nghiệp vụ hành chính, những khó khăn vướng mắc để hướng dẫn hoặc đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời và đúng quy định.

Nguyễn Thanh Dũng

 

Nguồn:
Lượt xem: 84
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin