Tin nổi bật
Sở Xây dựng với kết quả hoạt động năm 2013: Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện
Thứ sáu, Ngày 27/12/2013, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Nhận thức được tầm quan trọng của các nhiệm vụ trọng tâm được giao và trước những khó khăn, thách thức, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở Xây dựng quyết tâm tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, phát huy mối quan hệ đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu, vượt khó; đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng, chỉ đạo sâu sát kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp của các sở, ngành, quận, huyện. Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã đề ra các chỉ tiêu, giải pháp làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2013:

Giám đốc Trần Trọng Tuấn, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị bàn các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

1- Công tác cải cách hành chính: 

Tiếp tục nâng cao hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ nhất là quản trị mạng và khai thác ứng dụng các phần mềm cho cán bộ, công chức trực tiếp làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về quy trình, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

2- Chương trình phát triển nhà ở: 

Mục tiêu là triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2011-2015, phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển tổng diện tích sàn xây dựng mới khoảng 8 triệu m2, nâng diện tích bình quân đầu người lên 16,4 m2/người; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở; thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, thành phố nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở phục vụ an sinh xã hội; chủ động làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

3- Công tác quản lý nhà:

Tăng cường công tác quản lý nhà ở và công trình thuộc các loại hình sở hữu, trước mắt tập trung các loại nhà đặc thù như nhà cao tầng, nhà chung cư, biệt thự,... Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bán nhà theo cơ chế mới sau khi Nghị định về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước được ban hành; nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác quỹ nhà ở còn lại thuộc diện không bán. 

4- Công tác quản lý đầu tư xây dựng: 

Tăng cường quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đảm bảo hồ sơ cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, quyết định đầu tư, có ý kiến thiết kế cơ sở, phê duyệt kế hoạch đấu thầu được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời hạn quy định, tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai nhanh dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát dự án về tiến độ thực hiện và chất lượng thi công, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, hạn chế các trường hợp điều chỉnh dự án, kéo dài đầu tư, lãng phí ngân sách nhà nước. 

5- Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị: 

Tăng cường cơ chế phối hợp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý đầu tư xây dựng, kịp thời ngăn chặn, xử lý tháo dỡ ngay từ đầu các công trình xây dựng sai phép, không phép; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng; tăng cường công tác giám sát cộng đồng; phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% công trình xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn thành phố.

6- Quản lý năng lực hành nghề hoạt động xây dựng:               

Đảm bảo giải quyết hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đúng thời hạn và đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh tổ chức kiểm tra hoạt động của các nhà thầu nước ngoài, năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động đúng mục đích và có hiệu quả.\

7- Công tác quản lý vật liệu xây dựng và ứng dụng công nghệ mới:

Thực hiện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện đúng định hướng quy hoạch, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thay đổi của quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của Việt Nam; tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; tổ chức các hội nghị về ứng dụng vật liệu xây dựng mới, khoa học công nghệ mới trong xây dựng.

8- Công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng:

Xây dựng chương trình đào tạo hợp lý, mở rộng quy mô, loại hình đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách quản lý đô thị các cấp, đặc biệt là kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác cải cách hành chính

Trong năm 2013, Sở Xây dựng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng và Quyết định thành lập các Đội Thanh tra xây dựng tại 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố; dự thảo Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố và Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã, thị trấn trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 và huyện Hóc Môn tổ chức tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin và giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn; phối hợp với Báo Sáo Gòn giải phóng tổ chức giao lưu trực tuyến liên quan đến các nội dung cấp phép xây dựng, chính sách tái định cư và phát triển nhà, xử lý vi phạm xây dựng, cấp số nhà, quản lý nhà, quản lý chất lượng công trình xây dựng, thẩm định dự án và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; lập kế hoạch kiểm tra năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, kiểm tra hoạt động của nhà thầu nước ngoài, kiểm tra công tác cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở tại các quận, huyện, nhằm phát hiện kịp thời các khó khăn của nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hoặc xử lý các sai phạm trong quá trình đầu tư xây dựng.

Nhằm chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với 45 công trình sử dụng vốn ngân sách; trong công tác thẩm định dự án đã tiết giảm ngân sách được 116.7 tỷ đồng và trong công tác phê duyệt kết quả đấu thầu đã tiết giảm 4,8 tỷ đồng.

Đội ngũ cán bộ, công chức ngành xây dựng được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý nhà nước, trình độ lý luận chính trị, vi tính, ngoại ngữ. Trọng tâm trong năm 2013 là bồi dưỡng kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ quận, huyện. Số lượng cán bộ quận, huyện, phường – xã, thị trấn đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ là 1.265 lượt người.

2. Chương trình phát triển nhà ở:

Ban Giám đốc Sở đã tăng cường công tác quản lý, điều hành, triển khai mạnh mẽ các chương trình phát triển nhà ở, từ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến ký túc xá sinh viên; công tác chỉnh trang, di dời các hộ dân trên và ven kênh; công tác cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới các chung cư hư hỏng, xuống cấp. Tính đến ngày 25/10/2013, thành phố đã phát triển khoảng 7,5 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, nâng diện tích bình quân đầu người khoảng 16,37 m2/ người; phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ phát triển khoảng 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng, nâng diện tích bình quân đầu người khoảng 16,4 m2/ người. 

- Chương trình xây dựng nhà ở xã hội:

Tính đến ngày 25/10/2013, thành phố đã bàn giao 02 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 261 căn nhà vào sử dụng.

- Chương trình di dời tháo dỡ, xây dựng mới chung cư:

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, thành phố đã và đang di dời, tháo dỡ 39 lô chung cư với quy mô 4.445 hộ dân, 187.243 m2 sàn xây dựng trên các địa bàn quận 1, 3, 4, 5, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh.

- Chương trình xây dựng nhà lưu trú công nhân:

Trên địa bàn thành phố hiện có 04 dự án nhà lưu trú công nhân ngừng thi công từ năm 2012 do thiếu vốn, đến nay chỉ có 01 dự án đã vay được vốn và tiến hành thi công lại từ đầu tháng 05/2013. Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng nhà trọ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng tại quận 2, 9, Nhà Bè, Tân Bình.

- Chương trình đầu tư xây dựng Ký túc xá sinh viên:

Tính đến ngày 25/10/2013, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ký túc xá trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố đáp ứng 1.700 chỗ ở sinh viên; đã hoàn thành 13 khối nhà ký túc xá Đại học Quốc gia, đáp ứng 28.500 chỗ ở; lũy kế đến nay, tổng số chỗ ở cho sinh viên Đại học quốc thành phố đã đạt 43.000 chỗ ở sinh viên.

- Chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch:

Tính đến tháng 10/2013, thành phố đã thực hiện di dời được 237 hộ, ước tính đến cuối năm 2013 sẽ thực hiện di dời khoảng 250/900 hộ, đạt 28% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Tính lũy kế tổng số hộ đã di dời của chương trình từ năm 2006 đến nay là 10.461 hộ/15.000 hộ, đạt 70% so với chương trình.

- Chương trình ĐTXD 30.000 căn:

Đến tháng 10/2013, thành phố đã hoàn thành với 827 căn/nền (gồm 607 căn hộ và 220 nền). Dự kiến từ nay đến cuối năm 2013 sẽ thực hiện hoàn thành tiếp 1.200 căn/nền (gồm 1.080 căn và 120 nền). Ước tính đến cuối năm 2013, thành phố sẽ đầu tư xây dựng hoàn thành 2.027/2.000 căn hộ và nền đất, đạt 101% so với kế hoạch năm. Tính lũy kế tổng quỹ nhà hoàn thành từ năm 2006 đến nay của Chương trình là 25.140 căn/nền.

- Chương trình ĐTXD 12.500 căn phục vụ TĐC khu ĐTM Thủ Thiêm:

Dự ước đến cuối năm 2013, tiếp tục có 1.080 căn hộ (dự án của Công ty Đức Khải) được hoàn thành để đưa vào kế hoạch bố trí tái định cư, nâng tổng số quỹ nhà chương trình hoàn thành 2.204/12.260 căn.

- Tình hình cân đối, điều chuyển quỹ nhà tái định cư:

Tính đến tháng 10/2013, Sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cân đối, điều chuyển 1.629 căn/nền để phục vụ tái định cư cho các dự án công ích trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tổng quỹ nhà tái định cư đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đấu giá thu hồi vốn ngân sách là 1.170 căn/nền. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh 1.769 căn hộ tái định cư sang mục tiêu nhà ở xã hội để bố trí trong năm 2013.

- Tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố, khi thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

+ Tình hình thực hiện dự án phát triển nhà ở:

Qua kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn thành phố có khoảng 1.386 dự án, với tổng diện tích 11.770,71ha; tổng số căn hộ 496.272 căn; tổng diện tích sàn xây dựng 49.314.183 m2.

+ Về giải quyết tồn kho bất động sản:

Tính đến 25/10/2013, thành phố đã tiêu thụ được khoảng 4.788/14.490 căn, ước giá trị khoảng 8.286,53 tỷ đồng và hiện vẫn còn khoảng 9.702 căn/14.490 căn, ước giá trị khoảng 16.667,8 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo Thông tư 20/2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 của Bộ Xây dựng: Thành phố đã nhận được 10 hồ sơ đăng ký chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội, với quy mô sử dụng đất là 18,78 ha, số lượng căn hộ xin chuyển sang làm nhà ở xã hội là 9.052 căn hộ (tăng 4.397 căn), tổng mức đầu tư khoảng 6.769 tỷ đồng. Trong đó, có 418 căn hộ thuộc dự án Khu căn hộ cao tầng 584 Tân Phú, thi công gần xong phần thô; các dự án còn lại đã bồi thường giải phóng mặt bằng 100% nhưng chưa khởi công hoặc đã khởi công nhưng mới chỉ đầu tư xong phần móng.

3. Công tác quản lý nhà và công sở

Tính đến ngày 25/10/2013, thành phố đã giải quyết bán 175 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước, số tiền thu được là 3,49 tỷ đồng; bố trí 09 trường hợp nhà ở công vụ; làm việc với các Sở, ngành, quận, huyện về triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình 3.000 căn nhà ở xã hội. Hiện, Sở đang hoàn chỉnh Phương án phát triển, quản lý và xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội phù hợp với Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý sử dụng nhà ở thuộc SHNN và tình hình thực tiễn của thành phố.

4. Công tác cấp phép xây dựng

Trong năm 2013 (tính đến ngày 25/10/2013), thành phố đã cấp 30.926 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn (so với cùng kỳ tăng 4,9%, tăng 1.448 giấy phép) với diện tích sàn xây dựng là 5.445,5 ngàn m2 (tăng 9% so với cùng kỳ). Riêng Sở Xây dựng, đã cấp 132 giấy phép xây dựng (giảm 48,17% so với cùng kỳ), với diện tích sàn xây dựng là 1.187.897,77m2 (giảm 25,42% so với cùng kỳ).

5. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư:

Trong năm 2013 (tính đến 25/10/2013), Sở Xây dựng đã có ý kiến thiết kế cơ sở đối với 44 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, với diện tích sàn xây dựng là 760.987,49 m2, tổng mức đầu tư là 10.522 tỷ đồng. Đồng thời, Sở đã ban hành 24 Quyết định phê duyệt dự án nhóm B,C sử dụng vốn ngân sách thành phố, với diện tích xây dựng là 77.844,3 m2, tổng mức đầu tư đạt hơn 1.305 tỷ đồng, tiết giảm cho ngân sách thành phố khoảng 113 tỷ đồng; ban hành 23 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật nhóm B,C với tổng mức đầu tư đạt hơn 61 tỷ đồng, tiết giảm cho ngân sách khoảng 3,7 tỷ đồng.

6. Công tác quản lý vật liệu xây dựng

Trong năm 2013 (tính đến ngày 25/10/2013), Sở Xây dựng đã ban hành 2.139 Thông báo công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 03 đợt tập huấn liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng và đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về VLXD mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, hiện Sở Xây dựng đang triển khai 02 Chương trình khảo sát: (1) Chương trình điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn thành phố, Sở đã ký Quyết định phê duyệt phương án điều tra, khảo sát gửi UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất triển khai thực hiện; (2) Chương trình điều tra khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất VLXD, loại VLXD tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã chủ trì họp với lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp của 7 tỉnh thuộc Vùng thành phố Hồ Chí Minh để phổ biến nội dung chương trình và trao đổi, phối hợp triển khai thực hiện và đang chuẩn bị tổ chức hội thảo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 11/2013.

7. Công tác quản lý kinh tế xây dựng

Trong năm 2013 (tính đến 25/10/2013), Sở Xây dựng đã ban hành 29 Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (giảm 49% so với cùng kỳ), với tổng giá trị hơn 985 tỷ đồng; cấp 05 giấy phép thầu dự án nhóm B, C cho nhà thầu nước ngoài. Đối với công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, Sở đã chủ động triển khai các công tác theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy trình thẩm tra thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình; đã ban hành Thông báo hướng dẫn tạm thời thủ tục đăng ký và danh sách tổ chức hoạt động xây dựng công trình. Ngoài ra, Sở đã ban hành Bảng công bố giá vật liệu xây dựng và diễn biến giá vật liệu xây dựng định kỳ hàng tháng, quý; ban hành Bảng công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12 và cả năm 2012 để làm cơ sở cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo.

8. Công tác thanh tra xây dựng

Trong năm 2013 (tính đến ngày 25/10/2013), trên địa bàn thành phố đã có 3.520 trường hợp xây dựng sai phép, không phép, trong đó xây dựng không phép là 2.737 trường hợp, xây dựng sai phép là 783 trường hợp (giảm 6,1% so với cùng kỳ). Ngoài ra, Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị tại các phường, xã, quận, huyện nhằm chấn chỉnh tình trạnh xây dựng không phép, sai phép gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt tại các khu vực điểm nóng như huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, quận 2, 7, 9, 12.

9. Công tác quản lý chất lượng công trình:

Trong năm 2013, Sở đã kiểm tra chất lượng an toàn xây dựng khoảng 70 công trình, trong đó có 13 công trình kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2013; 32 công trình xây dựng ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú công nhân, nhà xã hội, nhà tái định cư; 12 công trình thuộc chương trình dự án 12.500 căn tái định cư và 13 công trình theo Kế hoạch phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội. Ngoài ra, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quy trình xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố; đã triển khai thực hiện dự án xây dựng mạng lưới, hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng trên địa bàn thành phố.

10. Công tác cấp chứng chỉ hành nghề

Tính đến 25/10/2013), Sở đã cấp 8.183 chứng chỉ hành nghề các loại (tăng 5% so với cùng kỳ), trong đó có 3.768 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng; 3.612 chứng chỉ giám sát hành nghề công trình; 516 chứng chỉ môi giới bất động sản và 287 chứng chỉ định giá bất động sản.

11. Công tác phát triển đô thị :

Trong năm 2013, Sở đã hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng đô thị thành phố giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và gửi Sở Tư pháp thẩm định; đã dự thảo Chỉ thị triển khai Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và đã được Sở Tư pháp thẩm định, có ý kiến. Trên cơ sở Quyết định số 2484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2015, Ban Chỉ đạo đã duyệt Đề cương dự toán kinh phí phát hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố và tổ chức tập huấn cho cán bộ quận, huyện, phường xã. Về triển khai thực hiện các công tác của Hiệp hội Đô thị Việt Nam, Sở đã xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng đô thị Xanh – Sạch – Đẹp và đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND.

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ

1. Mặt mạnh

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và chính quyền thành phố là điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành xây dựng. Đặc biệt, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2013 đã góp phần tăng cường ổn định và phát triển kinh tế - xã hội ngành xây dựng.

- Tính trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban Giám đốc Sở Xây trong việc nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài việc đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện cho từng đề mục công việc, Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở còn chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, khắc phục ngay những sai sót nghiệp vụ, kịp thời ghi nhận, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở luôn được Ban Giám đốc Sở bám sát Quyết định giao nhiệm vụ của UBND thành phố. Nhìn chung, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có chuyển biến đều ở tất cả lĩnh vực từ công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng đề án, công tác cải cách hành chính, chương trình phát triển nhà, chỉnh trang đô thị, tái định cư, công tác giám sát đánh giá đầu tư, công tác lập lại trật tự đô thị, quản lý chất lượng đến công tác quản lý vật liệu xây dựng.

- Ban Giám đốc Sở xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy mạnh và được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo khép kín đầu vào và đầu ra của hồ sơ; các loại thủ tục được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hơn, tăng tỷ lệ hài lòng của người dân trên 95%; lĩnh vực đầu tư xây dựng ngày càng đơn giản, rõ ràng; công tác tuyên truyền, hướng dẫn được quan tâm thực hiện; công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách được quan tâm, chú trọng, có chế độ kiểm tra định kỳ; công tác quản lý vật liệu xây dựng, quản lý kinh tế xây dựng tiếp tục thực hiện có kết quả theo hướng tăng cường tham mưu xây dựng văn bản, phổ biến kịp thời các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức, đơn giá xây dựng; phân định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng của thành phố.

- Chương trình phát triển nhà ở được xác định là một trong những chương trình trọng điểm của thành phố. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Giám đốc Sở đã tăng cường công tác quản lý, điều hành, triển khai mạnh mẽ các chương trình phát triển nhà ở, từ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến ký túc xá sinh viên; công tác chỉnh trang, di dời các hộ dân trên và ven kênh; công tác cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới các chung cư hư hỏng, xuống cấp; thể hiện tính chủ động trong công tác phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng đã được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc; bộ máy hoạt động của Đội thanh tra xây dựng 24 quận, huyện được kiện toàn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ban Giám đốc Sở đã tăng cường công tác kiểm tra, tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát cộng đồng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vi phạm xây dựng; tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố thời gian gần đây đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, từng bước đi vào ổn định và nề nếp, đặc biệt là huyện Bình Chánh và Hóc Môn; ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên.

- Việc Ban Giám đốc Sở tăng cường công tác đi cơ sở là giải pháp đúng đắn, hiệu quả, nhằm hiểu rõ tình hình thực hiện công tác quản lý đô thị tại địa phương, kịp thời phối hợp, tháo gỡ các kho khăn, vướng mắc cho các quận, huyện trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành xây dựng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

2- Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế

- Công tác cải cách hành chính đã được tập trung thực hiện và có chuyển biến tốt. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng nhìn chung kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, nguyên nhân do các quy định của Trung ương thường xuyên thay đổi, việc chuyển tiếp văn bản mới gặp nhiều khó khăn, trong đó có những quy định chưa phù hợp tình hình thực tế làm ảnh hưởng tiến độ giải quyết công việc.

- Tình hình thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, phần lớn các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng do thiếu vốn đầu tư và thị trường đóng băng, thanh khoản kém. Ngoài ra, số lượng khách hàng ký kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ nhà ở với ngân hàng còn ít, mức độ giải ngân chưa cao, phụ thuộc vào tiến độ thi công của công trình nhà ở.

- Tiến độ thực hiện Chương trình di dời 15.000 hộ sống trên và ven kênh rạch đã đạt kết quả đáng kể nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch, nguyên nhân do nguồn vốn ngân sách thành phố chủ yếu được tập trung giải ngân các dự án cấp bách và theo thứ tự ưu tiên. Điều này dẫn đến một số dự án trọng điểm phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ thực hiện, việc ghi vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án bồi thường không được thực hiện, cụ thể trong 09 dự án đang triển khai có 07 dự án chưa ghi kế hoạch vốn năm 2013.

- Tiến độ giải quyết các trường hợp tạm cư phát sinh sau Nghị Quyết 57/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thực hiện còn chậm. Nguyên nhân chính do các dự án tái định cư hiện nay đang thiếu vốn thực hiện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, chủ đầu tư các dự án vẫn chưa chủ động, tích cực trong công tác giải quyết tái định cư cho các hộ gia đình.

- Tình hình vi phạm xây dựng có giảm so với năm 2012 (giảm 6,7%), nhưng số lượng các vụ vi phạm vẫn còn cao (3.520 trường hợp). Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên ngành, đặc biệt là sự phối hợp của các tổ chức chính trị, xã hội (mặt trận tổ quốc, đoàn thể,..) nên tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn tiếp tục xảy ra; việc thay đổi cơ cấu tổ chức của lực lượng thanh tra xây dựng phần nào đã làm ảnh hưởng đến tình hình vi phạm xây dựng tại một số địa bàn; ý thức chấp hành quy định pháp luật của một số chủ đầu tư, doanh nghiệp và người dân chưa cao.

- Tiến độ thực hiện công tác xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng sẽ chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do cần có thêm thời gian để khảo sát cung, cầu về nhà ở. Mặc khác, hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản hiện nay đang được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn (Luật nhà ở, Luật đất đai, Luật kinh doanh bất động sản).

- Thành phố chưa được phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 ở tất cả các quận, huyện; chưa có Quy chế quản lý kiến trúc khu vực thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ; chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về quy mô công trình tôn giáo nên công tác cấp phép xây dựng còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Nguồn: Sở Xây Dựng
Lượt xem: 78
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin