Đảng Bộ Sở HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
Đảng bộ Sở Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015
Thứ 4, Ngày 20/05/2015, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image

Giai đoạn 2010 – 2015 được đặt trong bối cảnh đất nước và thành phố hội nhập kinh tế ngày càng sâu và toàn diện. Đảng bộ Sở Xây dựng đối diện với những thuận lợi, khó khăn từ thực tiễn và yêu cầu phát triển ngành xây dựng. Thuận lợi trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Sở là tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng và sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố; Tập thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệt tình trong công tác. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ Sở đối diện với những khó khăn, thách thức như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng và quản lý nhà thay đổi thường xuyên; tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, biến động; thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn và gặp khó khăn khi đầu tư độc lập.

Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn trên, Đảng bộ Sở Xây dựng thành phố đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ II (2010-2015), thể hiện trên từng mặt công tác như sau:

I. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, AN NINH QUỐC PHÒNG

1. Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất trí với đường lối, nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ Sở, thể hiện ý thức kỷ luật cao và sự nỗ lực trong công tác. Dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng bộ Sở, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đều vượt hoặc đạt chỉ tiêu đề ra:

Trong nhiệm kỳ, Sở Xây dựng đã thụ lý 57.825 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết 52.965 hồ sơ hành chính (đạt tỉ lệ 92%). Qua công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, kết quả đạt được qua các năm bình quân là 95%, cao hơn mục tiêu của chính sách chất lượng mà Sở đã cam kết (bình quân 90%).

Giai đoạn 2010 – 2015, mặc dù có những khó khăn về vốn đầu tư, song với sự điều hành tập trung và những cải cách trong thủ tục đầu tư xây dựng, diện tích nhà ở vẫn tiếp tục tăng hơn 23,3% so với giai đoạn 2005 – 2009, từ đó diện tích nhà ở bình quân đầu người được cải thiện rõ, tăng từ 14,3 m2 lên 17 m2, hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX. (1)

Các chương trình nhà ở tái định cư (2), nhà ở xã hội, ký túc xá sinh viên, nâng cấp đô thị, Đảng ủy Sở đều chỉ đạo sâu sát và kịp thời, đề xuất nhiều giải pháp như chuyển dần sang hình thức xã hội hóa (nhà ở tái định cư, chung cư hư hỏng, nhà ở xã hội), Nhà nước và nhân dân cùng làm (dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị)..., kết quả đều có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng, đồng thời tạo diện mạo mới cho Thành phố, phát triển đô thị hiện đại, văn minh. Riêng chương trình nhà ở xã hội, Sở đã xét duyệt cho thuê, thuê mua 568 căn hộ nhà ở xã hội (3); kiểm tra về đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại 04 dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp ngoài nhà nước đầu tư xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng có chuyển biến tích cực với quy trình quản lý chặt chẽ, quy trình, thủ tục đơn giản, rõ ràng hơn. Sở đã chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý đầu tư xây dựng như: Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2014 về cấp phép xây dựng, Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng công trình và an toàn thi công xây dựng.... Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực vật liệu xây dựng ngày càng gắn bó chặt chẽ với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát huy vai trò đầu mối liên kết vùng, đẩy mạnh ứng dụng vật liệu mới, góp phần phát triển ngành xây dựng theo hướng bền vững.

Các lĩnh vực cấp phép xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án, quản lý kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng,... (4) hồ sơ giải quyết đều tăng dần qua các năm, song với sự lãnh đạo, điều hành tập trung, quy trình quản lý chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của công chức và người lao động, đa số hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Để nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình, Sở đã chủ động phối hợp với các hội nghề nghiệp, doanh nghiệp tổ chức nhiều hội thảo về giới thiệu khoa học công nghệ mới trong thiết kế và thi công; kỹ thuật gia cố công trình, đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác quản lý trật tự xây dựng. Thông qua việc tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức, kết hợp các biện pháp kiểm tra, xử lý, cùng với hiệu quả trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn thành phố giảm dần qua các năm, từ 5.078 vụ năm 2010 đến năm 2014 giảm còn 2.534 vụ (giảm 50,1%)(5).

Các hoạt động đào tạo chuyên ngành xây dựng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, đô thị các cấp cho cán bộ, công chức Sở - Ngành, quận (huyện), phường (xã) đều có chuyển biến tích cực về chất lượng, đảm bảo sự đa dạng về loại hình đào tạo. Trong công tác thông tin và dịch vụ xây dựng, Đảng ủy Sở quan tâm và chỉ đạo kiện toàn tổ chức của Trung tâm Thông tin và dịch vụ xây dựng, chấp thuận cho thành lập Phòng Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình, Phòng Thí nghiệm cấu kiện xây dựng; chỉ đạo việc tạo lập Kho lưu trữ quốc gia chuyên ngành xây dựng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lưu trữ và hoạt động kiểm định, tư vấn dịch vụ công. Công tác báo chí tuyên truyền của Sở đều thực hiện đúng chức năng và có hiệu quả, kết quả đạt được năm sau đều tốt hơn năm trước. (6)

2. Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo cải cách hành chính, triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Sở như: rà soát các thủ tục hành chính của Sở; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không còn phù hợp hoặc theo hướng cải tiến; tăng cường công tác triển khai, hướng dẫn thực thi văn bản luật, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thụ lý hồ sơ; triển khai các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng trong toàn cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc.

Kết quả trong nhiệm kỳ, Sở Xây dựng đã tham mưu 20 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 15 Quyết định, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, vật liệu xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý nhà ở và công sở.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều được công khai trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở, đến quý I/2015 có 37/38 thủ tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 01 thủ tục còn lại chưa áp dụng ISO (thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng).  Về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, Sở Xây dựng đang phối hợp với các Sở (Ngành) có liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 43/2014/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng thực hiện, hệ thống mạng nội bộ được nâng cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác trao đổi thông tin giữa các phòng chức năng, đơn vị; trang thông tin điện tử của Sở (website) thường xuyên nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu truy cập và khai thác thông tin của tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với Bưu điện thành phố thực hiện dịch vụ trả kết quả hồ sơ hành chính tận nhà.

Ngoài tiết kiệm kinh phí thường xuyên, trong công tác quản lý chi phí và thẩm tra thiết kế xây dựng, Sở đã ban hành 38 kết quả thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng công trình, với tổng giá trị thẩm tra là 3.237,51 tỷ đồng, tiết giảm 291,16 tỷ đồng; trong công tác thẩm định, ban hành quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách, đã phê duyệt 315 dự án, tiết giảm ngân sách 1.963,5 tỷ đồng.

3. Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các chế độ công khai về tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác cán bộ và tài chính đều đảm bảo tính minh bạch và thực hiện đúng nguyên tắc, hình thức công khai. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc đều tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, tiếp thu nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, có giá trị cho mục tiêu, định hướng phát triển.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng bộ Sở quan tâm lãnh đạo thực hiện, Sở đã ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân và Quyết định về thành lập Tổ Tiếp công dân. Tổng lượt tiếp công dân trong nhiệm kỳ là 1.360 lượt; đã tiếp nhận và xử lý 1.932 đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đã giải quyết với tinh thần công minh, khách quan, đảm bảo quy định pháp luật, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài, không có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện đông người.

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan.

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết nội bộ tốt, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”. Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc đều đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan, đơn vị, không vi phạm bí mật nhà nước, bí mật cơ quan, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các tài liệu, hồ sơ lưu trữ được bảo quản chặt chẽ, đúng quy định.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng, Sở đã lập Kế hoạch phòng không nhân dân, phương án cứu hộ, cứu nạn trong tình thế cấp thiết và tổ chức triển khai, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự Sở, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Đội Phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn định kỳ cho các lực lượng, nhằm đảm bảo tính chủ động và ứng phó kịp thời. 

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG

1. Đảng ủy Sở luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong toàn Đảng bộ Sở như triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung các Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố, Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ Sở, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ ban hành. Hàng tháng, quý đều có tổ chức các buổi thông tin thời sự về những sự kiện nổi bật, tình hình kinh tế xã hội của đất nước, thành phố; tình hình và nhiệm vụ của Sở, của ngành.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Chiến thắng Điện Biên Phủ; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9… bằng nhiều hình thức sinh động kết hợp tuyên truyền miệng với nghiên cứu tài liệu, các loại hình văn hóa, hội thao, hội thi.

2. Lãnh đạo tổ chức hoạt động công tác xã hội, về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thăm gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi; gắn công tác tư tưởng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cử đảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, cử nhân; lớp bồi dưỡng đảng viên mới, Bí thư chi bộ...

Tổng số đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng được Đảng ủy Sở tổ chức 14 đợt/năm; tổng số các hoạt động về nguồn, công tác xã hội trong 05 năm là 28 đợt; các đợt sinh hoạt về tư tưởng do Công đoàn, Đoàn Thanh niên chủ động tổ chức là 24 đợt. Các hoạt động này đã góp phần giáo dục lý tưởng, hun đúc tinh thần, đạo đức cách mạng trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

3. Tư tưởng của đa số đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí về quan điểm, đường lối, định hướng và giải pháp phát triển, tạo được sự đồng thuận trong tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

1. Đảng ủy Sở tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động cơ quan.

Căn cứ Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Sở đã tổ chức, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm; hoàn thành tốt phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện sắp xếp lại các phòng chuyên môn cơ quan Sở (từ 17 Phòng, Ban, đơn vị còn 15 Phòng chuyên môn, đơn vị); kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 11/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố với tổng số biên chế là 1.062 người. Đến nay tổ chức bộ máy của Sở đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, khắc phục được hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI.

Tổng số công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc hiện có là 1.431 người, trong đó trình độ trên Đại học là 86 người (chiếm tỷ lệ 6%); Đại học là 908 người (chiếm tỷ lệ 63,5%); tỷ lệ lao động nữ là 19% (273 người); lao động trong độ tuổi thanh niên (dưới 30 tuổi) là 23,3% (328 người).

2. Đảng ủy đã tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với các cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của cơ quan.

Quy chế làm việc giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo cơ quan được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, các nội dung liên quan đến công tác cán bộ đều được Ban Chấp hành Đảng bộ Sở thảo luận, bàn bạc công khai, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đạt được sự thống nhất ý kiến cao.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở có ý kiến với lãnh đạo cơ quan về tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ, đã giới thiệu 2.016 lượt cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ và bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, tạo nguồn quy hoạch các chức danh là 104 người, trong đó có 27 nữ (tỷ lệ 26%), đã bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị từ nguồn quy hoạch 30 người, trong đó có 9 nữ (tỷ lệ 30%).

3. Việc đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên đều được tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục quy định, thực hiện đúng nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong công tác tổ chức, cán bộ.

IV. LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Đảng ủy Sở đã đề ra các Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đoàn thể, gồm Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở Xây dựng; định kỳ hàng quý làm việc với các đoàn thể để kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời định hướng, đảm bảo hoạt động của các đoàn thể đúng trọng tâm và có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Sở Xây dựng, Công đoàn Sở đã thực hiện thực hiện tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Công đoàn Sở đã chủ động đề xuất chủ trương, giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phát động các phong trào thi đua, vận động thực hiện các hoạt động công tác xã hội.

Đoàn Sở đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo Đoàn viên tham gia, như tổ chức thực hiện các chương trình “xung kích vì tổ quốc vì cộng đồng”, “vì đàn em”, diễn đàn thanh niên và các hoạt động về nguồn, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Các công trình thanh niên được thực hiện có trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chuyên môn như tin học hóa cải cách hành chính, xây dựng cẩm nang nghiệp vụ...

Hội Cựu chiến binh Sở chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Hội và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền giáo dục Luật Quốc phòng, Luật biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam... Đồng thời  tổ chức họp mặt Hội cựu chiến binh nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12…

Công đoàn, Đoàn Sở và Hội Cựu chiến binh Sở đều được công nhận xuất sắc, vững mạnh liên tục các năm trong nhiệm kỳ.

V.  XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG

Đảng bộ Sở đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh như: tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc công xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa IX.

1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở có hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, đảm bảo nội dung sinh hoạt của các Chi bộ đúng trọng tâm; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 10/TW. Bên cạnh sinh hoạt định kỳ, Đảng bộ và các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn với tình hình thực tiễn của đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo.

Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được được đảm bảo tuân thủ nghiêm túc trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; chất lượng công tác tự phê bình và phê bình, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước được nâng lên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng.

2. Xây dựng cấp ủy các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Bí thư cấp ủy là cán bộ lãnh đạo tiêu biểu cho đảng bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng. 

Đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Đảng ủy Sở xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Tổng số đảng viên trong nhiệm kỳ được cử tham dự các lớp bồi dưỡng về chính trị là 50 đảng viên, nâng tổng số đảng viên có trình độ lý luận chính trị Cao cấp là 79 đảng viên, trình độ Trung cấp chính trị là 285 đảng viên.

3. Đảng ủy Sở chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, duy trì chế độ thông tin báo cáo, nắm bắt dư luận; phân công cụ thể nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đảng viên có môi trường thử thách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy các cấp.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Sở đã biểu dương, khen thưởng 90 đảng viên; ban hành quyết định kỷ luật, phê bình 04 đảng viên. Công tác khen thưởng, kỷ luật đảm bảo tính khách quan, chính xác, đúng trình tự, thủ tục quy định.

4. Làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên 

Tổng số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở hiện nay là 14 chi bộ, với số lượng 161 đảng viên, trong đó có 145 đảng viên chính thức và 16 đảng viên dự bá; đảng viên nữ 59 đồng chí (tỷ lệ 36,6%).

 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2010 đến hết năm 2014, Đảng bộ Sở đã kết nạp được 90 đảng viên mới, từ lực lượng công đoàn viên xuất sắc, đoàn viên ưu tú.

Về phân tích chất lượng đảng viên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 97,21% (trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Hiện nay, Đảng bộ Sở có 53 quần chúng là cảm tình Đảng đưa vào nguồn để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và tổ chức thực hiện tốt chương trình. Trong nhiệm kỳ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã tổ chức mỗi năm 02 đợt kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, ngoài ra còn tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề về tình hình đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, về đảng viên thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo khi đi nước ngoài...

Thông qua việc thường xuyên kiểm tra giám sát của Đảng ủy Sở và phát huy tinh thần trách nhiệm của các Bí thư Chi bộ, tình hình thực hiện chế độ sinh hoạt Chi bộ ngày càng nề nếp hơn, chất lượng nội dung sinh hoạt được cải tiến, nâng cao hơn, tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng Chi bộ, trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trong thực hiện phê bình và tự phê bình được tiến hành tốt hơn.

7. Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Để đảm bảo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở đã xây dựng các quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đánh giá nội dung đăng ký của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngay đầu năm, chỉ rõ các trường hợp đăng ký không đạt yêu cầu. Ngoài ra, Đảng bộ Sở đã chỉ đạo các Chi bộ gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt truyền thống, gắn với công tác tự phê bình và phê bình; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến.

Đảng bộ Sở và các Chi bộ đã có nhiều hình thức khác nhau để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: ban hành Nghị quyết chuyên đề về “nâng cao chất lượng công việc, không để hồ sơ trễ hạn”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi công vụ”; tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề như Hồ Chí Minh – chân dung một con người, Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục..., hội thi kể chuyện, hội thi Bác Hồ trong trái tim tôi; viết bài cảm nhận nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng mẫu đăng ký, tiêu chí và khung đánh giá cụ thể, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

Từ những nỗ lực trong việc học tập và làm theo gương Bác, Tập thể Đảng bộ Sở Xây dựng đã được Thành ủy tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BCT của Bộ Chính trị; được Đảng ủy Khối công nhận là Tập thể hoàn thành xuất sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 04 năm liên tục (2011-2014); nhiều cá nhân được Thành ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Sở tuyên dương là điển hình tiên tiến.

Tóm lại, với sự tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, Đảng ủy Sở Xây dựng đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, để từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Từ kết quả đạt được của giai đoạn 2010 – 2015, Đảng ủy Sở rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

- Thứ nhất, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật tốt, kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiệu quả, làm tốt công tác dân vận, công tác quần chúng.

- Thứ hai, Đảng bộ Sở phải xây dựng được ý chí quyết tâm trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ cương và đoàn kết nội bộ, đảm bảo sự nhất trí trong quá trình đề ra chủ trương, nhiệm vụ và các biện pháp tổ chức thực hiện phải khoa học, hợp lý, hiệu quả.

- Thứ ba, trong hoạt động của Đảng bộ phải bám sát, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, nhưng phải biết vận dụng một cách chủ động, sáng tạo vào điều kiện thực tế của đơn vị để đề ra những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Thứ tư, Đảng bộ Sở phải sâu sát thực tế, chủ động đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và tổ chức. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sáng kiến trong công tác, lấy hiệu quả công việc làm thước đo; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tổng kết thực tiễn.

- Thứ năm, Đảng bộ Sở tăng cường lãnh đạo và kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên và của cấp mình. Việc kiểm tra giám sát được tiến hành theo định kỳ hoặc đột xuất, kiểm tra giám sát theo các nội dung thường xuyên hoặc từng chuyên đề nhằm kịp thời phát hiện những mặt còn tồn tại, yếu kém hoặc những vướng mắc, khó khăn bức xúc mới phát sinh để đề ra biện pháp xử lý tình hình một cách nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả.

Phát huy những thành quả đạt được giai đoạn 2010 – 2015, trên cơ sở phân tích thực tiễn và yêu cầu phát triển của ngành xây dựng, Đảng ủy Sở xác định mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Sở, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đoàn kết, nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố giao phó. 

TH.S ĐỖ PHI HÙNG

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ SỞ

 

(1) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố được phát triển giai đoạn 2005-2009 là 33,3 triệu m2; trong 05 năm từ 2010 đến hết năm 2014, diện tích nhà ở phát triển 41,1 triệu m2 sàn xây dựng (tăng 23,3%), nâng diện tích bình quân đầu người đạt 17 m2/ người.

(2) Công tác phát triển quỹ nhà tái định cư 5 năm (2010-2014) là 13.078 căn hộ, nền; di dời các hộ dân trên và ven kênh là 4.702 hộ.

(3) Công tác xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội 5 năm: 568 căn hộ; có ý kiến về đối tượng đối với hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng vốn ngoài ngân sách 1.972 hồ sơ. Đã giải quyết bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 8.209 căn; tổng thu nộp ngân sách 10.721 tỷ đồng.

(4) Công tác cấp phép xây dựng, toàn Thành phố đã cấp 207.163 giấy phép (5 năm, từ 2010-2014), tổng diện tích sàn là 45.279.611 m2, tăng 57,4% số lượng giấy phép và 32,4% diện tích sàn giai đoạn 2005-2009 (131.602 giấy phép và 34.200.000 m2 sàn). Công tác thẩm định và phê duyệt dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Đã thẩm định và phê duyệt 315 dự án (tăng 21,2%), tổng mức đầu tư là 12.962,3 tỷ đồng (tăng 182,5%). Công tác góp ý kiến thiết kế cơ sở: 356 dự án. Công tác chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại: 101 dự án; giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư 82 dự án nhà ở thương mại. Công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu: 352 dự án (giảm 18,5%), với tổng mức đầu tư 12.341 tỷ đồng. Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng: 7.012 hồ sơ. Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 24.440 chứng chỉ (tăng 62,5%); giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài: 45 giấy phép.

(5)  Công tác kiểm tra chất lượng công trình: 651 công trình (tăng 112,1%), xử lý sự cố 30 công trình (giảm 63,9% so với nhiệm kỳ trước); Công tác xử lý vi phạm xây dựng: 20.079 trường hợp (giảm 49,4% các vụ việc vi phạm), trong đó năm 2010 là 5.078 vụ, năm 2011 là 4.564 vụ, năm 2012: 4.089 vụ, năm 2013: 3814 vụ, năm 2014: 2.534 vụ.

(6) Công tác đào tạo có nhiều điểm cải tiến trong 05 năm qua, chương trình đào tạo từ 3 nghề năm 2010 lên 6 ngành, nghề năm 2014; có 56 đề tài, sáng kiến được công nhận. Về tuyển sinh, có 4700 học sinh hệ trung cấp; 2800 học viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn; đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý đô thị và xây dựng trên địa bàn thành phố với tổng số khoảng 4.000 lượt học viên.

Về công tác thông tin lưu trữ, đã xây dựng phần mềm quản lý, tạo lập được dữ liệu số của 2.000 báo cáo địa chất, 1000 công trình cao tầng trên địa bàn thành phố và tiến hành công tác số hóa dữ liệu ngành xây dựng tới năm 2020. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin và dịch vụ Xây dựng thường xuyên hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án, Cơ quan cảnh sát điều tra trong công tác giám định, xử lý sự cố công trình, giải quyết tranh chấp khiếu kiện về chất lượng và khối lượng công trình, các vụ việc lún sụp nền đất công trình, các sự cố cháy nổ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; đẩy mạnh các hoạt động kiểm định (bình quân hàng năm khoảng 50 công trình được kiểm định, giám định).

Về công tác báo chí, tuyên truyền, trong 05 năm, đã phát hành hơn 29.300 quyển tạp chí.

Nguồn:
Lượt xem: 77
Bản in Quay lại
Tin mới hơn
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin