image Luật Xây dựng
Tống số văn bản: 6
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LXD-CV-2014 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các công văn (năm 2014): Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Công văn 3482/BXD-HĐXD
2 LXD-ND-2015 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các nghị định (năm 2015): Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Nghị định 119/2015/NĐ-CP, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 46/2015/NĐ-CP, Nghị định 44/2015/NĐ-CP, Nghị định 37/2015/NĐ-CP, Nghị định 32/2015/NĐ-CP
3 LXD-TT-2016 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các thông tư (năm 2016): Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Thông tư 15/2016/TT-BXD
4 LXD-VBHN-2016 18/06/2014 Luật Xây dựng - Văn bản hợp nhất: Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH
5 LXD-LSDBS-2016 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các luật sửa đổi bổ sung: Luật Xây dựng 50/2014/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
6 LXD-ND-2017 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các nghị định (năm 2017): Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Nghị định 53/2017/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP