image Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tống số văn bản: 5
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LTNBTCNN-CT-2010 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Các chỉ thị (Năm 2010): Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12, Chỉ thị 02/CT-BTP
2 LTNBTCNN-TTLT-2012 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Các thông tư (Năm 2012): Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12, Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
3 LTNBTCNN-TTLT-2014 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Các thông tư liên tịch (Năm 2014): Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12, Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT
4 LTNBTCNN-TTLT-2015) 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Các thông tư liên tịch (Năm 2015): Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12, Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP, Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP
5 LTNBTCNN-TTLT-2016 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước - Các thông tư liên tịch (Năm 2016): Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12, Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT