image Luật Tố cáo
Tống số văn bản: 4
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LTC-ND-2012 11/11/2011 Luật Tố cáo - Các nghị định (năm 2012): Luật Tố cáo 03/2011/QH13, Nghị định 76/2012/NĐ-CP
2 LTC-ND-2013 11/11/2011 Luật Tố cáo - Các nghị định (năm 2013): Luật Tố cáo 03/2011/QH13, Nghị định 91/2013/NĐ-CP, Nghị định 220/2013/NĐ-CP
3 LTC-TT-2013 11/11/2011 Luật Tố cáo - Các thông tư (năm 2013): Luật Tố cáo 03/2011/QH13, Thông tư 06/2013/TT-TTCP
4 LTC-TT-2015 11/11/2011 Luật Tố cáo - Các thông tư (năm 2015): Luật Tố cáo 03/2011/QH13, Thông tư 01/2015/TT-UBDT