image Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Tống số văn bản: 2
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LTCVQCKT-ND-2007 29/06/2006 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật - Các nghị định (Năm 2007): Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11; Nghị định 127/2007/NĐ-CP
2 LTCVQCKT-ND-2017 29/06/2006 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật - Các nghị định (Năm 2017): Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11; Nghị định 119/2017/NĐ-CP