image Luật Tiếp công dân
Tống số văn bản: 4
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LTCD-ND-2014 25/11/2013 Luật Tiếp công dân - Các nghị định (Năm 2014): Luật Tiếp công dân 42/2013/QH13, Nghị định 64/2014/NĐ-CP
2 LTCD-NQ-2014 25/11/2013 Luật Tiếp công dân - Các nghị quyết (Năm 2014): Luật Tiếp công dân 42/2013/QH13, Nghị quyết 759/2014/UBTVQH13
3 LTCD-TT-2014 25/11/2013 Luật Tiếp công dân - Các thông tư (Năm 2014): Luật Tiếp công dân 42/2013/QH13, Thông tư 06/2014/TT-TTCP
4 LTCD-TT-2015 25/11/2013 Luật Tiếp công dân - Các thông tư (Năm 2015): Luật Tiếp công dân 42/2013/QH13, Thông tư 01/2015/UBDT