image Luật Thanh tra
Tống số văn bản: 9
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LTT-CV-2011 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các công văn (Năm 2011): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Công văn 1839/TTCP-PC
2 LTT-ND-2011 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2011): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 86/2011/NĐ-CP, Nghị định 97/2011/NĐ-CP
3 LTT-TT-2011 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các thông tư (Năm 2011): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Thông tư 08/2011/TT-TTCP, Thông tư 09/2011/TT-TTCP
4 LTT-ND-2012 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2012): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 07/2012/NĐ-CP, Nghị định 83/2012/NĐ-CP
5 LTT-ND-2013 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2013): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 213/2013/NĐ-CP
6 LTT-ND-2014 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2014): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 33/2014/NĐ-CP, Nghị định 41/2014/NĐ-CP, Nghị định 49/2014/NĐ-CP, Nghị định 54/2014/NĐ-CP, Nghị định 92/2014/NĐ-CP
7 LTT-TT-2014 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các thông tư (Năm 2014): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Thông tư 01/2014/TT-TTCP
8 LTT-ND-2015 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2015): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 33/2015/NĐ-CP, Nghị định 127/2015/NĐ-CP
9 LTT-ND-2016 15/11/2010 Luật Thanh tra - Các nghị định (Năm 2014): Luật Thanh tra 56/2010/QH12, Nghị định 159/2016/NĐ-CP