image Luật Quy hoạch đô thị
Tống số văn bản: 5
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LQHDT-ND-2010 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị - Các nghị định (Năm 2010): Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Nghị định 37/2010/NĐ-CP, Nghị định 38/2010/NĐ-CP, Nghị định 39/2010/NĐ-CP, Nghị định 64/2010/NĐ-CP
2 LQHDT-TT-2010 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị - Các thông tư (Năm 2010): Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Thông tư 15/2010/TT-BXD
3 LQHDT-ND-2014 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị - Các nghị định (Năm 2014): Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Nghị định 80/2014/NĐ-CP
4 LQHDT-LSDBS 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị - Các luật sửa đổi bổ sung: Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
5 LQHDT-NQ-2016 17/06/2009 Luật Quy hoạch đô thị - Các nghị quyết (Năm 2016): Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12, Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13