image Luật Nhà ở
Tống số văn bản: 3
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LNO-CV-2015 25/11/2014 Luật Nhà ở - Các công văn (Năm 2015): Luật Nhà ở 65/2014/QH13, Công văn 1436/BXD-QLN
2 LNO-ND-2015 25/11/2014 Luật Nhà ở - Các nghị định (Năm 2015): Luật Nhà ở 65/2014/QH13; Nghị định 99/2015/NĐ-CP; Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Nghị định 101/2015/NĐ-CP; Nghị định 117/2015/NĐ-CP
3 LNO-TT-2016 25/11/2014 Luật Nhà ở - Các thông tư (Năm 2016): Luật Nhà ở 65/2014/QH13; Thông tư 02/2016/TT-BXD; Thông tư 19/2016/TT-BXD; Thông tư 28/2016/TT-BXD; Thông tư 31/2016/TT-BXD