image Luật Kinh doanh Bất động sản
Tống số văn bản: 5
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LKDBDS-CV-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các công văn (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13, Công văn 1436/BXD-QLN
2 LKDBDS-ND-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các nghị định (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Nghị định 76/2015/NĐ-CP; Nghị định 117/2015/NĐ-CP
3 LKDBDS-TT-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các thông tư (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Thông tư 07/2015/TT-NHNN; Thông tư 11/2015/TT-BXD
4 LKDBDS-TT-2016 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các thông tư (Năm 2016): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Thông tư 28/2016/TT-BXD
5 LKDBDS-TT-2017 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các thông tư (Năm 2017): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Thông tư 13/2017/TT-NHNN