image Khác
Tống số văn bản: 13
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
2 30/2019/NĐ-CP 28/03/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
3 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
4 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
5 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất
6 45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất
7 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
8 01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 (hiệu lực ngày 20/02/2014) của Chính phủ : Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
9 207/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
10 188/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.