image Luật Đầu tư
Tống số văn bản: 7
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LDT-CV-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các công văn (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Công văn 5122/BKHĐT-PC, Công văn 4366/BKHĐT-PC, Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN, Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN
2 LDT-ND-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các nghị định (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Nghị định 135/2015/NĐ-CP, Nghị định 131/2015/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định 84/2015/NĐ-CP, Nghị định 83/2015/NĐ-CP, Nghị định 15/2015/NĐ-CP.
3 LDT-ND-2016 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các nghị định (Năm 2016): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
4 LDT-TT-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các thông tư (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13,Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
5 LDT-TT-2016 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các thông tư (Năm 2016): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Thông tư 83/2016/TT-BTC
6 LDT-VBHN 26/11/2014 Luật đầu tư - Các văn bản hợp nhất
7 LDT-CLSDBS 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các luật sửa đổi bổ sung: Luật đầu tư 67/2014/QH13; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Luật sửa đổi, bồ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; Luật Khí tượng thủy văn 2015.