image Luật Đấu thầu
Tống số văn bản: 6
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LDT-ND-2014 26/11/2013 Luật đấu thầu - Các nghị định (Năm 2014): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP
2 LDT-ND-2015 26/11/2013 Luật đấu thầu - Các nghị định (Năm 2015): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 30/2015/NĐ-CP
3 LDT-ND-2016 26/11/2013 Luật đấu thầu - Các nghị định (Năm 2016): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP
4 LDT-QD-2015 26/11/2013 Luật Đấu thầu - Các quyết định (năm 2015): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Quyết định 2468/QĐ-BTC
5 LDT-TT-2015 26/11/2013 Luật Đấu thầu - Các thông tư (năm 2015): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT, Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT
6 LDT-TT-2016 26/11/2013 Luật Đấu thầu - Các thông tư (năm 2016): Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT, Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT