image Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 2
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 LBHVBQPPL-ND-2016 (80/2015/QH13 - 34/2016/NĐ-CP) 22/06/2015 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật các nghị định (Năm 2016)
2 LBHVBQPPL-ND-2017 (80/2015/QH13 - 351/2017/UBTVQH14) 22/06/2015 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật các nghị định (Năm 2017)