Phòng Vật liệu xây dựng - 39326214 - 748 - 749

Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thùy Dương

Danh sách chuyên viên của phòng

  • Châu Bích Trâm

  • Lê Phạm Quang Bình

  • Nguyễn Mạnh Khôi

  • Nguyễn Tấn Trung Hậu

  • Nguyễn Thị Huyền Hân

  • Nguyễn Thị Thu Sương

  • Trần Thị Trúc Thanh