Phòng Thẩm định dự án

Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Trưởng phòng

Huỳnh Lê Vân Trà

Phó Trưởng phòng

Võ Phượng Lam

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Cung Thị Hồng Giao

 • Lê Thị Thanh

 • Mai Hoàng Hải

 • Nguyễn Minh Tâm

 • Nguyễn Trung Hiếu

 • Phan Đức Thành

 • Phụng Công Toàn Thể

 • Thái Yên Khánh

 • Võ Minh Tâm

 • Vũ Anh Tuấn

 • Vũ Xuân Trưởng