Phòng Tổ chức cán bộ - 39326214 - 701

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Minh Thái

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Trần Anh Vũ

Danh sách chuyên viên của phòng

  • Đào Thanh Lâm

  • Lê Nguyễn Ngọc Phương

  • Nguyễn Anh Tuấn

  • Nguyễn Thành Lê

  • Nguyễn Thị Hoài Phượng

  • Nguyễn Thị Thùy Phương

  • Phan Văn Út

  • Võ Thị Mộng Thu