Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Trưởng Phòng

Nguyễn Thanh Xuyên

Phó Trưởng phòng

Dương Ngọc Thanh

Phó Trưởng phòng

Phạm Hữu Tạo

Danh sách chuyên viên của phòng

  • Đỗ Quốc Tuấn

  • Hồ Tuấn Anh

  • Khổng Thị Mai Hương

  • Ngô Thị Lương

  • Nguyễn Huy Gia

  • Nguyễn Thành Trí

  • Nguyễn Thanh Trung

  • Nguyễn Văn Lợi

  • Phan Thanh Hải

  • Trần Văn Vũ