Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản - 39326214 - 412 - 418 - 419

Trưởng Phòng

Phan Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Hoan

Phó Trưởng phòng

Vũ Anh Dũng

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Đặng Ánh Tuyết

 • Đào Đức Anh

 • Hoàng Mỹ Thanh Thùy

 • Huỳnh Thanh Tùng

 • Lê Duy Đoàn

 • Lê Quốc Kỳ

 • Lê Tấn Hòa

 • Nguyễn Đặng Ngân Hà

 • Nguyễn Giang Mỹ Trang

 • Nguyễn Kiều Oanh

 • Nguyễn Phạm Khánh Vân

 • Nguyễn Tấn Tuấn

 • Nguyễn Thành Vinh

 • Nguyễn Thị Ngọc Vàng Mỹ Tiên

 • Phạm Minh Nhựt

 • Trần Việt Bình

 • Trương Lệ Uyên

 • Trương Thanh Bình

 • Vũ Anh Dũng