Phòng Pháp chế

Trưởng phòng

Hoàng Thị Ánh Tuyết

Phó Phòng

Nguyễn Văn Cầu

Phó phòng

Phạm Văn Đức

Danh sách chuyên viên của phòng

  • Hoàng Thị Thủy

  • Nguyễn Duy Khánh

  • Nguyễn Thị Hồng Hòa

  • Nguyễn Thị Thúy Nga

  • Trần Thị Kim Oanh