Phòng Kinh tế xây dựng - 39326214 - 726 - 727

Trưởng Phòng

Trần Quốc Tuấn

Phó phòng

Trần Thị Thu Vân

Phó Phòng

Vũ Thị Khuyên

Danh sách chuyên viên của phòng

  • Đinh Hoàng Thiệp

  • Lê Hữu Hùng

  • Lê Văn Thanh Xuân

  • Ngô Trọng Hiếu

  • Nguyễn Hoài Nam

  • Nguyễn Thanh Phong

  • Phạm Thị Bé Bảy

  • Phan Minh Trí

  • Phan Thị Xuân Gương