Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Trưởng phòng

Đặng Phú Thành

Phó Trưởng phòng

Đỗ Diệp Gia Hợp

Phó Trưởng phòng

Lê Quang Đạo

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Minh Phú

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Nhi

Danh sách chuyên viên của phòng

 • Bùi Thanh Tâm

 • Đặng Thị Thu Cúc

 • Đậu Thị Dung

 • Đinh Thị Hương Lan

 • Đinh Thị Như Hoa

 • Lê Đình Cường

 • Lê Phùng Vĩnh An

 • Lê Phước Bình

 • Nguyễn Bạch Vỹ

 • Nguyễn Đình Huy

 • Nguyễn Đôn Phục

 • Nguyễn Đức Linh

 • Nguyễn Hoàng Lân

 • Nguyễn Thế Anh

 • Nguyễn Thị Hồng Hà

 • Nguyễn Trường Sang

 • Phan Châu Mỹ

 • Phùng Kim Tùng

 • Trần Hồng Việt