Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 91/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 90/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 89/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 88/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 06/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 42/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 03/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 899/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 900/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 898/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 89/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 90/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 84/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc thu hồi và cấp lại cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 86/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 85/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 87/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Quyết định số 88/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (22/01/2020)
Thông báo số 672/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 15/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (20/01/2020)
Thông báo số 719/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây dựng về hồ sơ, lĩnh vực chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (20/01/2020)
Thông báo số 881/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/01/2020)
Thông báo số 879/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 20/01/2020 của Sở Xây dựng về tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/01/2020)
Thông báo số 737/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây dựng về danh sách tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (20/01/2020)