image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 2
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở) có quy mô sử dụng đất dưới 20ha Lĩnh Vực Phát Triển Đô Thị Ủy ban nhân dân Thành phố.
2 Thủ tục điều chỉnh chấp thuận đầu tư dự án xây dựng nhà ở Lĩnh Vực Phát Triển Đô Thị Ủy ban nhân dân Thành phố.