image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 4
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Bộ phận tiếp công dân trực thuộc Sở, ban, ngành.
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Sở Xây Dựng
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Thủ Trưởng Sở, ban, ngành
4 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh Vực Khiếu Nại Và Tố Cáo Thủ Trưởng Sở, ban, ngành