image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 3
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng... Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.
2 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.
3 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân Lĩnh Vực Giám Định Tư Pháp Xây Dựng Ủy ban nhân dân Thành phố.