Chứng chỉ hành nghề
Tống số văn bản: 3
Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (11/07/2018)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng (11/07/2018)
Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) (11/07/2018)