Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 6-1949 - tháng 6-2019): Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/06/2019)
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019): Bản Di chúc cho hôm nay và mai sau (18/04/2019)
Bộ ảnh "Tự hào cán bộ Đoàn" (10/04/2019)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay (30/12/2018)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học (30/12/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay (29/12/2018)
Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (28/12/2018)
Bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (31/10/2018)
Chi bộ Phòng Kinh tế xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/08/2018)
Chi bộ Phòng Vật liệu xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/08/2018)
Chi bộ Phòng Cấp phép xây dựng kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (06/06/2018)
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ lãnh đạo, quản lý (20/02/2018)
Đánh giá, sử dụng đội ngũ cán bộ của Đảng theo tư tưởng "hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20/02/2018)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng nhà nước pháp quyền (20/02/2018)
Đoàn Sở Xây dựng trao nhà tình bạn tại Huyện Cần Giờ (15/09/2017)
Chương trình Kể chuyện Bác Hồ của Phòng Quản lý nhà và công sở: Bài học về chữ "LIÊM" (14/06/2016)
Trọng dụng, đào tạo hiền tài của Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận, thực tiễn và bài học tham chiếu cho thành phố Hồ Chí Minh trong giao lưu, hội nhập, phát triển văn hóa (19/05/2015)
Cách rèn luyện đạo đức cách mạng (17/10/2012)
Bác muốn biết sự thật kia (17/10/2012)
Cần, kiệm, liêm, chính (16/10/2012)