image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 98
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
41 LXD-ND-2017 18/06/2014 Luật Xây dựng - Các nghị định (năm 2017): Luật Xây dựng 50/2014/QH13, Nghị định 53/2017/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP
42 43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
43 44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất
44 45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất
45 47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
46 01/2014/NĐ-CP 03/01/2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 (hiệu lực ngày 20/02/2014) của Chính phủ : Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
47 207/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
48 LDD-ND-2014 29/11/2013 Luật Đất đai - Các nghị định (năm 2014): 45/2013/QH13, 43/2014/NĐ-CP, 44/2014/NĐ-CP, 45/2014/NĐ-CP, 46/2014/NĐ-CP, 47/2014/NĐ-CP, 102/2014/NĐ-CP, 104/2014/NĐ-CP
49 LDD-ND-2015 29/11/2013 Luật Đất đai - Các nghị định (năm 2015): 45/2013/QH13, 35/2015/NĐ-CP
50 LDD-ND-2016 29/11/2013 Luật Đất đai - Các nghị định (năm 2016): 45/2013/QH13, 135/2016/NĐ-CP