image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 98
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
21 LDT-VBHN 26/11/2014 Luật đầu tư - Các văn bản hợp nhất
22 LDT-CLSDBS 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các luật sửa đổi bổ sung: Luật đầu tư 67/2014/QH13; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; Luật sửa đổi, bồ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư; Luật Khí tượng thủy văn 2015.
23 LDN-CV-2014 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp - Các công văn (năm 2014): Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD
24 LDN-ND-2015 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp - Các nghị định (năm 2015): Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Nghị định 96/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2015/NĐ-CP; Nghị định 78/2015/NĐ-CP
25 LDN-ND-2016 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp - Các nghị định (năm 2016): Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
26 LDN-TT-2015 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp - Các thông tư (năm 2015): Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Thông tư 127/2015/TT-BTC
27 LKDBDS-CV-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các công văn (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13, Công văn 1436/BXD-QLN
28 LKDBDS-ND-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các nghị định (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Nghị định 76/2015/NĐ-CP; Nghị định 117/2015/NĐ-CP
29 LKDBDS-TT-2015 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các thông tư (Năm 2015): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Thông tư 07/2015/TT-NHNN; Thông tư 11/2015/TT-BXD
30 LKDBDS-TT-2016 25/11/2014 Luật Kinh doanh Bất động sản - Các thông tư (Năm 2016): Luật Kinh doanh Bất động sản 66/2014/QH13; Thông tư 28/2016/TT-BXD