image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 98
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
11 LTTHC-NQ-2016 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính - Các nghị quyết (Năm 2016): Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13, Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP
12 LTTHC-TTLT-2016 25/11/2015 Luật Tố tụng hành chính - Các thông tư liên tịch (Năm 2016): Luật Tố tụng hành chính 93/2015/QH13, Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC
13 BLDS-2015 24/11/2015 Bộ luật dân sự 91/2015/QH13
14 LBHVBQPPL-ND-2016 (80/2015/QH13 - 34/2016/NĐ-CP) 22/06/2015 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật các nghị định (Năm 2016)
15 LBHVBQPPL-ND-2017 (80/2015/QH13 - 351/2017/UBTVQH14) 22/06/2015 Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật các nghị định (Năm 2017)
16 LDT-CV-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các công văn (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Công văn 5122/BKHĐT-PC, Công văn 4366/BKHĐT-PC, Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN, Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN
17 LDT-ND-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các nghị định (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Nghị định 135/2015/NĐ-CP, Nghị định 131/2015/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nghị định 84/2015/NĐ-CP, Nghị định 83/2015/NĐ-CP, Nghị định 15/2015/NĐ-CP.
18 LDT-ND-2016 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các nghị định (Năm 2016): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP.
19 LDT-TT-2015 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các thông tư (Năm 2015): Luật đầu tư 67/2014/QH13,Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT
20 LDT-TT-2016 26/11/2014 Luật Đầu tư - Các thông tư (Năm 2016): Luật đầu tư 67/2014/QH13, Thông tư 83/2016/TT-BTC